Location & Opening Hours

Showroom

GT Motors Ltd
D.Agmashenebelli Alley 12th km
Tbilisi

+995 32 2 59 50 00

სამუშაო საათები

ორშაბათი 10:00 - 18:00
სამშაბათი 10:00 - 18:00
ოთხშაბათი 10:00 - 18:00
ხუთშაბათი 10:00 - 18:00
პარასკევი 10:00 - 18:00
შაბათი 10:00 - 18:00
კვირა დაკეტილია

პირობები

პირობები

ვებ-გვერდი www.landrover.XX.XX ამუშავებს კომპანია „Land Rover", რომელიც მდებარეობს შემდეგ იურიდიულ მისამართზე: Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 ORR, UK. კომპანია დარეგისტრირებულია ინგლისში და უელსში ნომრით: 4019301.
Land Rover მთელ ძალისხმევას იყენებს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ამ გვერდზე მოთავსებული ინფორმაციის სიზუსტე.
Land Rover მუდმივად ეძებს გზებს მისი სატრანსპორტო საშუალებების სპეციფიკაციის, დიზაინის და წარმოების გაუმჯობესების მიზნით და გაუჩერებლად ახორციელებს ცვლილებებს. სანამ გამოიყენება ყველა ძალისხმევა თანამედროვე პროდუქციის და სპეციფიკაციების წარმოებისთვის, აღნიშნული გვერდი არ განიხილება, როგორც უცდომელი სახელმძღვანელო Land Rover–ის პროდუქციისა და მომსახურებისთვის, და არც წარმოადგენს შემოთავაზებას კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალების გაყიდვაზე. დისტრიბუტორები და დილერები არ წარმოადგენენ Land Rover–ის აგენტებს და მათ არ აქვთ უფლებამოსილება დააკისრონ Land Rover-ზე გამოხატული ან ნაგულისხმევი ვალდებულება ან წარმომადგენლობა. აღნიშნულ გვერდზე სიჩქარესთან ან შესრულებასთან დაკავშირებით არც ერთი ცნობა არ წარმოადგენს საფრთხის მომტანი ტარების ან ადგილობრივი კანონმდებლობით დაშვებული სიჩქარის დარღვევით მოძრაობისკენ წახალისებას.
ყველა საწვავის ეკონომიის ციფრები შეესაბამება 93/116/EC–ის დირექტივას. მათი გაანგარიშება მოხდება იგივე სატესტო ციკლის გამოყენებით, რაც გამოყენებულ იქნა გამონაბოლქვის კლასიფიკაციისთვის. მათი შედარება წინამავალ ფიქსირებულ სიჩქარის/ურბანულ ციფრებთან დაუშვებელია და უმეტეს წილად წარმოადგენენ ფაქტიური საგზაო საწვავის მოხმარებას. ავტომობილის ნორმალური გამოყენების პირობებში ფაქტიური საწვავის მოხმარების ციფრები ზოგჯერ განსხვავდება სატესტო პროცედურით მიღწეული ციფრებისგან, რაც დამოკიდებულია მართვის ტექნიკაზე, გზის და სატრანსპორტო პერობებზე, ეკოლოგიურ ფაქტორებზე და სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობაზე. რაიმე ეჭვის შეპარვის შემთხვევაში, გთხოვთ კონსულტაციისთვის მიმართოთ თქვენს დილერს.

საავტორო უფლება

ყველა უფლება, მათ შორის საავტორო უფლება და მონაცემთა ბაზაზე უფლება, ვებ–გვერდთან და მის შინაარსთან დაკავშირებით, ეკუთვნის და ლიცენზირებულია Land Rover–ის მიერ, და სხვაგვარად გამოიყენება Land Rover–ის მიერ მოქმედი კანონმდებლობის ან საავტორო უფლების მფლობელის ნებართვის შესაბამისად. თქვენ არ გაქვთ უფლება დააკოპიროთ, გაამრავლოთ, განმეორებით გამოაქვეყნოთ, ჩამოტვირთოთ, მოათავსოთ განცხადება, რადიოთი გადასცეთ ვებ-გვერდზე არსებული რომელიმე ტექსტი, სურათი, გრაფიკი, ლოგო, ბრძანების ღილაკი, იკონკა, გამოსახულება და ასევე მათი არჩევა ან მოწყობა, ისევე როგორც თანდართული წყაროს კოდი და პროგრამული უზრუნველყოფა რაიმე ტიპის კომერციული ან საჯარო მიზნებისთვის Land Rover–ის ან საავტორო უფლებების მფლობელის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.
თქვენ არ გაქვთ უფლება მოახდინოთ ადაპტირება, შეცვალოთ ან შექმნათ რაიმე ტიპის მასალა ან ინფორმაცია აღნიშნულ ვებ–გვერდზე ან გამოიყენოთ ის რაიმე მიზნით, თქვენი პირადი არაკომერციული გამოყენების მიზნის გარდა. თქვენ გამოხატავთ თანხმობას აღნიშნული ვებ–გვერდის გამოყენებაზე მხოლოდ კანონით დაშვებული მიზნებისთვის.
Land Rover ინარჩუნებს უფლებას გამოიყენოს, საკუთარი მიზნებისთვის, ამ ვებ–გვერდზე მოთავსებული ნებისმიერი მასალა, მათ შორის ტექსტი და სურათები, როგორც ვებ–გვერდზე, ასევე სხვა ფორმით, მათ შორის გამოქვეყნების მიზნების მიზნით. Land Rover ინარჩუნებს უფლებას განახორციელოს ვებ-გვერდისთვის ინფორმაციის წარდგენის და წარდგენილი ინფორმაციის შესწორების ან უარყოფის მონიტორინგი.

უარის გამოცხადება

ჩვენ ვიყენებთ ყველა ძალისხმევას იმისთვის, რომ ვუზრუნველყოთ, რომ ჩვენს ვებ–გვერდზე მოთავსებული ინფორმაცია არის უტყუარი, სრულყოფილი და განახლებული. მიუხედავად ამისა, აღნიშნული ვებ-გვერდის გამოყენებით, თქვენ გამოთქვამთ თანხმობას წინამდებარე ვადების და პირობების შესრულებაზე, რომლებიც შედიან ძალაში თქვენს მიერ ჩვენი ვებ–გვერდის პირველი გამოყენების დღიდან.

კანონით დადგენილი თქვენი უფლებების შეზღუდვის გარეშე, ვებ–გვერდი და მთლიანი ინფორმაცია, ყველა ტექსტი, დასახელება, გამოსახულება, სურათი, ლოგო, ბმული, იკონკა და სხვა მასალა (შეზღუდვის გარეშე) წარმოდგენილია „როგორც არის" და „ხელმისაწვდომობის" ბაზაზე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი გარანტიის და დამტკიცების წარდგენის გარეშე. კერძოდ, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას და არ ვადასტურებთ ამ ვებ–გვერდზე მოთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეს და სრულყოფილობას, და არც ვიძლევით გარანტიას, რომ აღნიშნული საიტის გამოყენება იქნება ხარვეზების და შეწყვეტების გარეშე, ან რომ გვერდი ან მისი სერვერები თავისუფალია კომპიუტერული ვირუსებისა და ტექნიკური ნაკლისგან.
არც ერთ შემთხვევაში Land Rover არ არის ვალდებული აუნაზღაუროს რომელიმე პირს რაიმე ტიპის ზარალი ან ზიანი, რომელიც გამომდინარეობს აღნიშნულ ვებ–გვერდზე მოთავსებული ინფორმაციის ან ამ გვერდზე გამოსახული პროდუქციის გამოყენებიდან, მათ შორის, მაგრამ შეუზღუდავად პირდაპირი ან შედეგობრივი ზიანი, ან სხვა ტიპის ზარალი, რომელიც დაკავშირებულია გამოყენებასთან ან გამოყენების დაკარგვასთან, მონაცემებთან ან სარგებელთან, როგორც კონტაქტის, გულგრილობის ან სხვა არასამართლებრივი ქმედებებს განხორციელების დროს, ვებ–გვერდის გამოყენებიდან გამომდინარე ან დაკავშირებით.
წინამდებარე ვადებსა და პირობებში სხვა მოთხოვნების მიუხედავად, ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს აღნიშნული ვებ–გვერდის ფუნქციონირებასთან ან ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ პრეტენზიებზე.

სავაჭრო ნიშნები

Land Rover–ის გამოსახულებით ყველა დასახელება, სურათი, ლოგო წარმოადგენს Land Rover–ის საფირმო ნიშანს. თითოეული მესამე მხარის ბრენდი, პროდუქტი, მომსახურება და კომპანიის დასახელებები აღნიშნულ ვებ–გვერდზე წარმოადგს განსაზღვრული პირების სავაჭრო ნიშნებს, მომსახურების ნიშნებს და სავაჭრო ფირმებს. Land Rover არ იძლევა ნებართვას მათ გამოყენებაზე მათი მფლობელების გარდა სხვა პირების მიერ. ნებისმიერ ასეთ გამოყენებას შეუძლია გამოიწვიოს მფლობელის უფლებების დარღვევას.

გარე ბმულები

Land Rover არ წარმოადგენს, არ უზრუნველყოფს, არ ამტკიცებს, და არ კისრულობს პასუხისმგებლობას გარე საიტებზე, რომელიც ბმულით შეერთებულია ამ ვებ–გვერდთან. ნებისმიერი გარე ვებ–გვერდი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ვებ–გვერდზე არსებულ ბმულზე დაჭერით არ კონტროლდება Land Rover–ის მიერ და გარე ბმულზე გადასვლით თქვენ მთლიანად იღებთ რისკს საკუთარ თავზე.

პროგრამულ უზრუნველყოფაზე უარის გამოცხადება

პროგრამული უზრუნველყოფის აღნიშნული ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვები ზედმიწევნით არის დასკანირებული და შემოწმებული წარმოების ეტაპზე, მაგრამ, როგორც ყველა ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შემთხვევაში, რეკომენდირებულია ვირუსის შემმოწმებლის ჩართვა მის გამოყენებამდე. ჩვენ ასევე გირჩევთ თქვენ ხისტ დისკზე განახლებული „ბექაპის" შექმნა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებამდე. Land Rover არ იღებს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას რაიმე ტიპის მონაცემების დაზიანებაზე ან/და დაკარგვაზე თქვენს მონაცემთა ან კომპიუტერულ სისტემაში, რომელსაც შეუძლია ჰქონდეს ადგილი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების პროცესში. კონსულტაციების მისაღებად მიმართეთ თქვენს ქსელის ადმინისტრატორს ქსელურ კომპიუტერზე რომელიმე პროგრამული უზრუნველყოფის დაინსტალირებამდე.

იურისდიქცია

წინამდებარე ვადები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება ინგლისის და უელსის კანონმდებლობის შესაბამისად. აღნიშნულთან დაკავშირებით წარმოშობილი დავები ექსკლუზიურად ექვემდებარება ინგლისის და უელსის სასამართლოების იურისდიქციას.
იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პირობა გახდება არაკანონიერი, უმოქმედო ან სხვაგვარად დაკარგავს ძალას ნებისმიერი ქვეყნის კანონმდებლობით, სადაც აღნიშნული პირობები უნდა გახდეს მოქმედი, პირობა უნდა გაუქმდეს და ამოიშალოს წინამდებარე დოკუმენტიდან. სხვა დანარჩენი გამოყენების პირობები, და ვადები და პირობები შეინარჩუნებელ იურიდიულ ძალას და კვლავ დარჩებიან სავალდებულო და აღმასრულებელ პირობებად.
Land Rover ინარჩუნებს უფლებას შეცვალოს ნებისმიერი მისი ვადა და პირობა ნებისმიერ დროს online-რეჟიმში ცვლილებების გამოქვეყნების გზით.

დისტანციური გაყიდვა

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე პირობები, ამობეჭდოთ და შეინახოთ მათი ასლი სახელმძღვანელოდ.
წინამდებარე ვებ–გვერდი ეკუთვნის და ოპერირდება XXX-ის მიერ.
დღგ–ს სარეგისტრაციო ნომერი xxx.
XXX არის კომპანია, რომელიც დარეგისტრირებულია XXX-ში.
ჩვენთან დაკონტაქტებისთვის გთხოვთ მოგვწეროთ ელ.ფოსტის მისამართზე: salesmanager@landrover-canterbury.co.uk ან დაგვირეკოთ ტელეფონზე: 01227 475 475.
ზარები ამ ნომერზე ფასიანია და საფასური ერიცხება ადგილობრივი ტარიფით სტანდარტული ბრიტანული ტელეკომის ხაზიდან. ზარები სხვა ქსელებიდან და მობილური ტელეფონებიდან შეიძლება იყოს განსხვავებული.
სატელეფონო ზარები იწერება და კონტროლირდება ტრეინინგის და შესაბამისობის მიზნებისთვის.

ხელშეკრულების დადება ჩვენთან

როგორც კი თქვენ განათავსებთ შეკვეთას ჩვენთან, თქვენ ათავსებთ შეკვეთას პროდუქციის შესყიდვაზე. ჩვენ გამოგიგზავნით ელ.გზავნილს თქვენი შეკვეთის მიღების დადასტურების მიზნით.
როგორც კი ჩვენ შევამოწმებთ პროდუქციის ღირებულებას და ხელმისაწვდომობას, ჩვენ ელექტრონული გზავნილით კვლავ დაგიდასტურებთ თქვენი შეკვეთის მიღებას და ჩვენს შორის ხელშეკრულების დადებას.
ჩვენ არ მივიღებთ თქვენგან გადახდას თქვენგან შეკვეთის მიღებამდე.
იმ იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც პროდუქცია არ არის ხელმისაწვდომი, ან თუ ჩვენს მიერ დაშვებულია შეცდომა ღირებულებაში, ჩვენ გაცნობებთ აღნიშნულზე. თქვენ არ მიიღებთ ელექტრონულ გზავნილს თქვენი შეკვეთის მიღების დასტურით და ჩვენს შორის არ შედგება ხელშეკრულება.
იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქცია არ არის ხელმისაწვდომი, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ შემცვლელი პროდუქცია. თუ თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას შემცვლელი პროდუქციის უარყოფაზე, თქვენ არ მოგიწევთ გადახდის განხორციელება პროდუქციის ჩვენთვის დაბრუნების მიზნით.
Small (პატარა), Medium (საშუალო), Large(დიდი)–ის ზომების მითითებით ტანსაცმლის შეკვეთამდე, გთხოვთ გადაამოწმოთ UK ზომებთან შესაბამისობის საგანზე ჩვენი გაყიდვების პერსონალის წევრებთან.
ჩვენ ვინარჩუნებთ უფლებას დავარეგულიროთ დღგ–ს განაკვეთი ასეთი ცვლილების შემთხვევაში და თქვენ მიიღებთ ელექტრონულ შეტყობინებას ნებისმიერ ასეთ ცვლილებაზე.

როგორ განვათავსოთ შეკვეთა

ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით დაუკავშირდით თქვენთვის მისაღებ უახლოეს დილერს თქვენი ავტომობილის მარკისთვის და განათავსეთ თქვენ შეკვეთა ჩვენი სამსახურის წევრთან ან ნაწილების გამყიდველ გუნდთან. გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ ჩვენ გვაქვს თქვენი სრული საფოსტო და ელექტრონული ფოსტის მისამართები.
სატელეფონო ზარები სავარაუდოდ იწერება და კონტროლირდება ტრეინინგის და შესაბამისობის მიზნით.

მიწოდება

მიწოდების საფასური რეგულირდება საგნების/შეფუთვების ზომის და წონის შესაბამისად. მიწოდების საფასური დიდი და მსხვრევადი საგნებისთვის, როგორიც არის კორპუსის პანელი, სავარაუდოდ იქნება განსხვავებული ოდენობის. ჩვენ შეგატყობინებთ მიწოდების საფასურზე სანამ ვაღიარებთ თქვენს შეკვეთას მიღებულად და ჩვენს შორის ხელშეკრულების გაფორმებამდე. ჩვენ არ მივიღებთ გადახდილ თანხას თქვენი შეკვეთის მიღებამდე და ხელშეკრულების გაფორმებამდე.
ჩვენ მოგაწვდით მხოლოდ XXX-ში.
საგნების შეიძლება შეგროვდეს იმ ფილიალიდან, სადაც გაკეთდა შეკვეთა. XXX, როგორც წესი, უზრუნველყოფს საგნების არსებობას ასორტიმენტში, რომელიც მიეწოდება საფასურის გადახდის შემდეგ იმავე ან შემდეგ სამუშაო დღეს. საქონელი, რომელიც სპეციალურად შეკვეთილია თქვენი სახელით შეიძლება დაექვემდებაროს უფრო ხანგრძლივ მიწოდების პერიოდს.
ჩვენ შევეცდებით შევასრულოთ ყველა შეკვეთა 30 დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პროდუქტის მიწოდების პერიოდი გადააჭარბებს 30 დღეს ჩვენ შეგატყობინებთ აღნიშნულზე ელ.ფოსტით და თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა გააუქმოთ შეკვეთა. ტრანზიტის პროცესში საქონლის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, გთხოვთ დაუყოვნებლივ გვაცნობოთ.

გადახდა

ჩვენ ვიღებთ შეკვეთას თითქმის ყველა საკრედიტო და სადებეტო ბარათებით. შეკვეთის განთავსების დროს, გადახდა გახდება სავალდებულო, მაგრამ არა დებიტირებული. ჩვენ განვახორციელებთ დარიცხვას თქვენს ბარათზე თქვენი პროდუქციის გამოგზავნის შემდეგ. რომელიმე უცხოური ქვეყნის საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის გამოყენების შემთხვევაში გაცვლითი კურსი განისაზღვრება თქვენი გადახდის ბარათის გამცემის მიერ.
ჩვენ ვიღებთ XXX LAND ROVER–ის გადასახდელ ჩეკებს. გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი მისამართი და ჩეკის საგარანტიო ბარათის რეკვიზიტები სანაცვლოდ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ასეთი გზით გადახდა უმნიშვნელოდ ახანგრძლივებს პერიოდს, ვინაიდან ჩვენ არ შეგვიძლია გამოგიგზავნოთ თქვენი პროდუქცია, სანამ არ მოხდება ჩეკის დაფარვა.
გაუქმება და დაბრუნება.
თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს მიწოდების თარიღამდე 7 სამუშაო დღით ადრე. აღნიშნულის განხორციელების მიზნით გთხოვთ მოგვწეროთ ელ.ფოსტით მისამართზე: salesmanager@landrover-canterbury.co.uk ან მისამართზე, რომელიც მითითებულია თქვენი შეკვეთის დადასტურებაზე. თქვენ არ ხართ ვალდებულნი მიუთითოთ გაუქმების მიზეზი. მიუხედავად ამისა, მოკლე განმარტება დაგვეხმარება ჩვენს მიერ კლიენტებისთვის გაწეული მომსახურების გაუმჯობესებაში.
გაუქმების შემთხვევაში, თქვენ ვალდებულნი ხართ დაგვიბრუნოთ პროდუქცია თქვენი საკუთარი ხარჯით.
თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ პროდუქცია შეფუთულია სათანადო წესით დაზიანების დაცვის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ვერ დაგვიბრუნებთ პროდუქციას, ჩვენ ამ პროდუქციას შევაგროვებთ, და დაგარიცხავთ შეგროვების პირდაპირ საფასურს. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ სათანადო წესით ვერ უზრუნველყოფთ პროდუქციის მოვლას მის დაბრუნებამდე და აღნიშნული ქმედება გამოიწვევს დაზიანებას ან გაფუჭებას, ჩვენ დაგარიცხავთ თანხას ღირებულების შემცირებისთვის.

დაწუნებული პროდუქცია

პროდუქციასთან დაკავშირებით რაიმე წუნის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ იმ ფილიალს, რომელშიც განათავსეთ შეკვეთა. ჩვენ მოვაგვარებთ საკიტხს თქვენი კანონიერი უფლებების შესაბამისად.

ანაზღაურებები

ყველა გადახდილი თანხა, მათ შორის გასული საფოსტო გზავნილის საფასური, ანაზღაურდება 30 დღის განმავლობაში. წუნის გამო პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში ჩვენ ასევე ავანაზღაურებთ დაბრუნებული საფოსტო გზავნილის ღირებულებას.

ცვლილებების შეტანა წინამდებარე პირობებში

ბოლო ცვლილება წინამდებარე პირობებში შევიდა 2010 წლის 1 აპრილს. აღნიშნული პირობები ვრცელდება თქვენს შეკვეთაზე. ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი ვადები და პირობები ნებისმიერ დროს, და ამიტომ გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იგივე პირობები არ იქნება გამოყენებული მომავალში..
XXX LAND ROVER უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილება ან დამატება ჩვენს ვადებსა და პირობებში უსაფრთხოების, სამართლებრივი ან მარეგულირებელი მიზეზების გამო. XXX LAND ROVER გამოგიგზავნით შეტყობინებას ასეთ ცვლილებასა ან დამატებაზე. ჩვენ არ გამოვიყენებთ ამ უფლებას თქვენი განსაკუთრებული შემოთავაზების პირობების ცვლილების მიზნით, რომელიც თქვენზე ვრცელდება. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ეს ხელშეკრულება მომხმარებლის დაცვის (დისტანციური გაყიდვის) რეგულაციების 2000 შესაბამისად.
აღნიშნულ პირობებში არც ერთი დებულება არ შეზღუდავს კანონით დაშვებულ თქვენს უფლებებს დაწუნებულ ან არასწორად გამოგზავნილ პროდუქციასთან დაკავშირებით. თუ აღნიშნული პირობები არ არის მთლიანად მისაღები თქვენთვის, თქვენ უნდა შეწყვიტოთ აღნიშნული ვებ–გვერდის გამოყენება დაუყოვნებლივ.

Copyright @ 2011 Land Rover

გამოკითხვის ჩატარება

წარმოდგენილი

1. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მომხმარებელთათვის:

მადლობას გიხდით დაინტერესებისთვის, ჩვენი ერთ ერთი წარმომადგენელი მალე დაგიკავშირდებათ

GT Motors Ltd
+995 32 59 5000


WE VALUE YOUR OPINION

Thank you for taking this opportunity to share your reasons for visiting us today. This short survey will take no longer than 1 minute and will help improve your website experience.

The survey requires no personal information and any information collated will not be shared.

Would you like to participate in our short survey?